slider_podpis
Zapraszamy do udziału w konferencji "Wartość etyki zawodowej biegłego rewidenta dla interesariuszy sprawozdań finansowych", będącej jednocześnie pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w ramach Koalicji Na Rzecz Etyki w Biznesie.
Etyka się opłaca. Opłaca się interesariuszom, bo z zaufaniem mogą podejść do sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłych rewidentów. Opłaca się biegłym rewidentom, bo etyczną postawą mogą wyróżnić się na tle innych firm, pracujących według tych samych standardów. A w ostatecznym rozrachunku opłaca się całemu rynkowi finansowemu.
Henryk Dąbrowski 
Przewodniczący Komisji Etyki KRBR
henryk_dabrowski

PRELEGENCI

PROWADZĄCY

Krzysztof Burnos

PIBR

Jest Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. To biegły rewident z bogatym doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Studium Prawa Podatkowego WPiA na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie podjął również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania.

Od 2005 roku jest prezesem spółki audytorskiej Elma PolAudit Sp. z o.o. W latach 2011-2015 był członekiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczącym Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP. Zasiadał w Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, wspierając perspektywę sektora MŚP w procesie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w Polsce. Od 2003 roku uczestniczył w pracach Komisji ds. współpracy międzynarodowej reprezentując KRBR w międzynarodowych gremiach. Do 2011 roku był członkiem grupy roboczej FEE ds. sektora MŚP i MŚFA działającej przy Federacji Europejskich Księgowych (FEE). Obecnie jest członkiem Forum FEE ds. sektora MŚP i MŚFA oraz grupy roboczej FEE ds. ładu korporacyjnego i prawa spółek.

Henryk Dąbrowski

PIBR

Jest Członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Przewodniczącym Komisji Etyki PIBR,  Prezesem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Lublinie oraz Prezesem Zarządu lubelskiego Biura Doradczego „PROEKON”.

Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Główne obszary jego zainteresowań zawodowych to połączenia podmiotów i przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych oraz wycena wartości przedsiębiorstw.

Od 20 lat działa aktywnie w strukturach PIBR, zasiadając lub przewodnicząc m.in. w Komisji ds. opiniowania aktów prawnych, Komisji ds. statutu nadzwyczajnego PIBR, Komisji etyki, Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, w Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MSP i w innych.

Tomasz Prusek

FPK

Jest publicystą ekonomicznym, a  także prezesem zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, która m.in. prowadzi badania i analizy ekonomiczne, wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz projekty edukacyjne.

Z zawodu dziennikarz-politolog, jest absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie ukończył w Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich UJ. Przez 25 lat pisał w „Gazecie Wyborczej” m.in. o rynku kapitałowym, nadzorze finansowym i corporate governance.

Jest laureatem nagród i wyróżnień dziennikarskich: Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1996) za artykuł „Rok audytora” w miesięczniku „Gra na giełdzie”, „Rzeczpospolitej” i Coopers&Lybrand (wyróżnienie w konkursie „Kierunki rozwoju gospodarki polskiej do 2005 r.), Business Centre Club („Ostre Pióro” za propagowanie edukacji ekonomicznej), Citibank Handlowego we współpracy z Uniwersytetem Columbia (II nagroda w „Citigroup Journalistic Excellence Award), Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego (nagroda „Skrzydlaty FERK”),  Fundacji Batorego (nagroda specjalna w konkursie „Tylko ryba nie bierze?”), Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (wyróżnienie w konkursie o Nagrody SDP w 2007 r.). W konkursach Grand Press 2003 i 2012 nominowany w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne.

W 2005 r. został nominowany do tytułu „Osobowość Rynku Finansowego i Kapitałowego 2005 r.”. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych uhonorowało go tytułem „Dziennikarz Roku 2011”. W 2015 był wśród laureatów plebiscytu „Ludzie i instytucje rynku finansowego 2015” CFA Society Poland i Gazety Giełdy „Parkiet”.

Jest autorem powieści o kulisach rynku kapitałowego „K.I.S.S.”, oraz współautorem książek: „Regulowany rynek kapitałowy w Polsce. Początki” oraz „Raport roczny spółki publicznej”.

PANELIŚCI

Dominika Bettman

Siemens

Prezeska zarządu, CEO, spółki Siemens Polska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini rady nadzorczej Eurobanku.

Nadzoruje wielkie projekty infrastrukturalne w energetyce i kolejnictwie. Ekonomistka, finansistka. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Zarządzała finansami w Siemensie, a w latach 2009-2018 pełniła funkcję CFO.

Działa na rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz różnorodności, w tym zwiększenia udziału młodych w działaniu przedsiębiorstw i w życiu publicznym oraz aktywności kobiet w gospodarce. Zainteresowania: zarządzanie firmą i finansami, odpowiedzialne przywództwo, globalne trendy, nowoczesne technologie. Reprezentuje Siemensa w Konfederacji Lewiatan. Członkini Konwentu Doradców Politechniki Warszawskiej. Wchodzi w skład jury Nagrody Naukowej Siemensa.  Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Występuje z wykładami poświęconymi zrównoważonemu rozwojowi i etyce w biznesie.

Prof. UW, dr hab. Marcin Dyl

IZFiA

Jest Prezesem Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, a także członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z rynkiem kapitałowym związany jest od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję wicedyrektora, a w latach 2000-05 dyrektora Departamentu Prawnego. Był również członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Równolegle prowadzi pracę naukowo – dydaktyczną na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego.

Prof. Krzysztof Jajuga

CFA

Jest profesorem nauk ekonomicznych, wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju).

W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Jest Kierownikiem Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektorem Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz prezesem CFA Society Poland.

Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ewa Jakubczyk-Cały

PIBR

Jest Założycielem i Partnerem Zarządzającym PKF Consult, należącej do międzynarodowej sieci firm PKF International.

Jest absolwentką Ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegłym rewidentem, ekspertem w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence.

Od 1991 roku zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem: Sądu Giełdowego przy GPW S.A. w Warszawie, Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, a także Komisji Etyki przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. W latach 2009-16 była członkiem Komisji Nadzoru Audytowego – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych.

Wykłada z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych, finansów i corporate governance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. W tym zakresie prowadzi również zawodowe szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Jest współautorką książek naukowych z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Dr Mirosław Kachniewski

SEG

Jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Zarządza pracą biura, prowadzi merytoryczną współpracę z firmami członkowskimi.

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Wcześniej pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest też absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni.

Posiada stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers).

Piotr Kamiński

 Konfederacja Pracodawców RP

Jest Wiceprezydentem Pracodawców RP. Zasiada także w Radzie Nadzorczej Budimex S.A.. Jest członkiem Komisji Nadzoru Audytowego przy Ministerstwie Finansów, gdzie reprezentuje organizacje pracodawców.  Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Prof. dr hab. Anna Karmańska

SKwP

Jest dyrektorem Instytutu Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W przeszłości pełniła funkcję prorektora SGH. Posiada tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych.

W obszarze jej zainteresowań leżą: problematyka wartości ekonomicznej i ryzyka w rachunkowości, systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa w nurcie zrównoważonego rozwoju, paradygmaty i teorie w nauce rachunkowości, aspekty behawioralne i etyka w rachunkowości, modele biznesowe, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny.

Od 2006 r. przewodniczy Komisji Etyki przy ZG SKwP i jest wiceprzewodniczącą Rady Naukowej tego SKwP. W 2011-2015 pełniła funkcję członka Zarządu European Federation of Accountants and Auditors.  Była członkiem niezależnym Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości (2011-2015) Wcześniej – członkiem Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości przy MF (2006-2008), doradcą przewodniczącego instytucji nadzorującej sektor ubezpieczeniowy i funduszy emerytalnych w Polsce (KNUiFE, 2003-2005). Ponadto, dla praktyki wykonuje ekspertyzy wymagające profesjonalnej wiedzy z obszaru rachunkowości finansowej i zarządczej. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami oraz instytucjami globalnymi, takimi jak CIMA i ACCA. Posiada tytuł Honorable member of the Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia oraz Ambasadora Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości (nr 1).

Od grudnia 2017 przewodniczy Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

PIBR

Jest Prezesem Rady Regionalnej PIBR w Łodzi.

Ukończyła Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, zawód biegłego rewidenta wykonuje od roku 2001. Od 2013 roku jest dyplomowanym biegłym księgowym. Zasiada w Komisji ds. etyki przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Prowadzi szkolenia obligatoryjne z zakresu etyki i kontroli jakości w podmiotach uprawnionych. Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu dokumentacji rewizyjnej, etyki i kontroli jakości wydanych przez PWN i PIBR.

Waldemar Markiewicz

IDM

Jest Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego DB Securities, a także Prezesem Zarządu Izby Domów Maklerskich.

Był głównym założycielem prywatnego domu maklerskiego Pro-Capital SA, spółki, którą współtworzył oraz zarządzał od 1995 roku. W latach 1993-1994 piastował stanowisko Dyrektora Corporate Finance w Pro-Invest International sp. z o.o., gdzie zajmował się usługami doradztwa w zakresie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw na rzecz zagranicznych oraz polskich inwestorów.

W latach 1992-1993 pracował w Scotia Bank w Toronto, a od 1989 do 1992 roku w Polskim Przedstawicielstwie Handlowym w Montrealu. W 1991 roku uzyskał uprawnienia w zakresie doradztwa i pośrednictwa w publicznym obrocie papierami wartościowym w Kanadzie.

W latach 2001-2002, jako członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z ramienia Rady Giełdy brał udział w pracach nad strategią rozwoju Giełdy.

Od sierpnia 2012 roku jest Prezesem Zarządu Izby Domów Maklerskich. Wcześniej przewodniczył Radzie Domów Maklerskich w latach 2011-2012, był Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997-2010.

Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH).

Dr Michał Masłowski

SII

Jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA.

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Ekonometrii Menedżerskiej. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Wykłada na studiach MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu „Metody wspomagania podejmowania decyzji”. Jest założycielem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, aktualnie Wiceprezesem ds. Programów. Organizuje konferencje inwestorskie Wall Street oraz Profesjonalny Inwestor.

Wacław Nitka

PIBR

Przez ostatnie 22 lata związany był z firmą audytorską DELOITTE, gdzie od 2003 roku pełnił funkcję Dyrektora w dziale Audytu. W tym czasie kierował badaniami sprawozdań finansowych wielu podmiotów krajowych oraz wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z MSR/MSSF.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1978 roku rozpoczął pracę w księgowości i finansach, pełniąc m.in. funkcje głównego księgowego i dyrektora ds. ekonomicznych. W 1987 roku uzyskał tytuł Dyplomowanego Biegłego Księgowego, uprawniający do badania sprawozdań finansowych. Od 1992 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Jest członkiem Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, w którym pełnił m.in. funkcje Prezesa Oddziału Terenowych w Malborku, oraz Prezesa Oddziału Terenowego w Gdańsku.

Od 1999 roku zaangażowany jest w działalność społeczną w samorządzie biegłych rewidentów. Przez dwie kadencje był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Był również członkiem Komisji ds. Standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Jest Członekiem Komisji Etyki oraz Grupy ds. wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego nr 8 działających przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Olga Petelczyc

IIA

Olga Petelczyc jest managerem ds. ryzyka i audytu w Centrum Rozwoju i Audytu; wieloletnim dyrektorem Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych.

Od ponad 14 lat zajmuje się głównie tematyką funduszy unijnych oraz przeciwdziałania korupcji; jest certyfikowanym audytorem; wykładowcą  uniwersyteckim i prelegentem na wielu szkoleniach i konferencjach. Jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z antykorupcyjne dla pracowników administracji.

Jest autorką publikacji; brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej, jest ekspertem Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich. W latach 2015-2017 była wiceprezesem Instytutu audytorów wewnętrznych IIA Polska; Pełnomocnikiem IIA Polska ds. CSR,  członkiem grupy ds. raportowania niefinansowego. Celem grupy jest promowanie i wymiana wiedzy w powyższym obszarze pomiędzy różnymi interesariuszami (pozostali członkowie grupy to: MF, MR, PIBR, SEG, ACCA, FOB, CSRinfo). Była ekspertem na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD  w marcu 2018 r. w Paryżu.

Przemysław Powalacz

Geberit

Jest Prezesem Zarządu Geberit Polska. Wcześniej był Prezesem Zarządu Sanitec Koło (przejętego przez Geberit) oraz Senior Vice President Grupy Sanitec odpowiedzialnym za region CEE, także Rosję i Ukrainę.

Jest absolwentem SGH oraz programu MBA UW & University of Illinois. Ukończył także kilka programów menedżerskich w INSEAD, London Business School, HEC oraz Harvard Business School. Karierę rozpoczynał w 1997 roku w sektorze usług  i doradztwa marketingowego, najpierw w Polsce, następnie w Niemczech.

Zasiada w kilku radach nadzorczych, w tym od 2016 – w OTCF S.A., spółce będącej właścicielem marki 4F. Jest członkiem Rady Doradczej przy Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW; członkiem Rady Programowej OEES; członkiem Zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej; uczestnikiem programu Akademia Przywództwa Liderów Oświaty w charakterze mentora. Prowadzi indywidualne praktyki mentorskie w obszarze przywództwa, strategii i zarządzania. Wykłada na Uniwersytecie SWPS.

Zuzanna Skalska

360inspiration

Zarządza firmą 360Inspiration, zajmującą się innowacją i designem.

Urodzona w Warszawie, mieszka w Holandii od 1992 roku. Studiowala w Design Academy w Eindhoven oraz Królewskiej Akademii Sztuki i Projektowania w Den Bosch. Po ukończeniu studiów w roku 1998, Zuzanna rozpoczęła karierę jako Sensorial Trend Analyst w departamencie strategii firmy Philips Design w Eindhoven.

W 2001 roku dołączyła do zespołu VanBerlo, w którym odpowiedzialna była za stworzenie działu trendów i ich implementacji w procesy projektowe we wzornictwie przemysłowym. W 2007 roku rozpoczęła pracę pod egidą marki 360Inspiration, która w 2014 roku stała się niezależną firmą pod zarządem Skalskiej. Przez ponad siedem lat była członkiem zarządu Dutch Design Week w Eindhoven (DDW). Dziś zajmuje tam miejsce w radzie doradczej.

Została nagrodzona licznymi, prestiżowymi nagrodami designu (Red Dot i IF Design Award), ale dla niej największą wartość mają nagrody otrzymane od lokalnej społeczności tj. 6 miejsce w rankingu 50-ciu najbardziej wpływowych kobiet w mieście i regionie Eindhoven, oraz przyznanie jej tytułu Expat Top 10 – czyli zaliczenie do grona osób, które przyczyniły się do rozwoju miasta Eindhoven w zakresie technologii, wiedzy, ekonomii oraz designu. Od roku 2006 Zuzanna jest wykładowcą na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Wykłada również na Parsons The New School w Nowym Jorku. Jest zapraszana jako członek kapituły różnych międzynarodowych konkursów dotyczących innowacji i designu. Wspólnie z Li Edelkoort i Piotrem Voelkel jest współtwórcą nowej wyższej szkoły designu, School of Form w Poznaniu.

Ewa Sowińska

PIBR

To biegły rewident z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w firmach audytorskich. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się także coachingiem biznesu oraz life coachingiem. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Ewa Sowińska jest Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 1 października 2009 roku pełni także funkcję Partnera w ESO Audit. Jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz przewodniczącą Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej i przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

We wcześniejszych latach piastowała stanowisko członka Zespołu do spraw Społecznej  Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki oraz Członka Zarządu PricewaterhouseCoopers.

Zasiada w jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne, w kapitule XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, oraz w kapitule konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Jest członkiem Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Inicjuje spotkania integrujące pomorskie środowisko biznesowe, popularyzując zagadnienia humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz wspierania rozwoju talentów. Należy do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Prof. Tomasz Szlendak

UMK Toruń

Jest dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jako socjolog kultury i socjolog rodziny bada zmiany obyczajów, praktyki kulturalne, praktyki socjalizacyjne oraz relacje między płciami.

Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka” w pierwszej edycji akcji „Zostańcie z nami”. Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Obecnie jest członkiem redakcji „Studiów Socjologicznych”, zasiada w Radzie Naukowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu i Radzie Biblioteki Elbląskiej. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz honorowym medalem „Thorunium” nadanym mu przez Prezydenta Torunia w uznaniu zasług dla miasta.

Jest autorem bądź współautorem kilkunastu książek, w tym „Praktyk kulturalnych Polaków”, „Aborygenów i konsumentów”, „Dziedzictwa w akcji” i „Socjologii rodziny”.

Jakub Wojnarowski

ACCA

Jest Dyrektorem Zarządzającym w ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiedzialnym za rozwój ACCA i budowanie rozpoznawalności kwalifikacji ACCA.

Z wykształcenia socjolog i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2001) i Central European University w Budapeszcie (2002). Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi polityki publicznej oraz przemysłowej, edukacji i finansowania nauki. Był Członkiem Zarządu Forum Darczyńców w Polsce (2006 – 2009) oraz członkiem European Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group (2007 – 2008).

Od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Działalności Programowej w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Był również członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera (2008 – 2011). W latach 2012-1017 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad obszarem ekspertyzy i współpracy międzynarodowej. W tym samym czasie był członkiem Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE.

Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim (2002 – 2007), jest negocjatorem i facylitatorem. Jest również autorem i współautorem książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, edukacji, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu.

LOŻA MENTORÓW

Stanisław Leszek

PIBR

Jest byłym Prezesem Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, a także byłym Prezesem Fundacji Seniora Biegłych Rewidentów (od momentu powołania fundacji w roku 2011)

Od 49 lat z pasją i zaangażowaniem kreuje polską rachunkowość i rewizję finansową, zainicjował wiele ważnych samorządowych przedsięwzięć, jest społecznikiem i wizjonerem.

Był współzałożycielem Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, wiceprzewodniczącym zarządu Regionalnego Oddziału w latach 1999-2007.

Wykłada finanse i zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem wielu publikacji dla studentów, a także biegłych rewidentów, których szkoli z zakresu doskonalenia zawodowego.

Otrzymał nagrodę „Wawerczyk Roku 2010” przyznaną przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wawra. W 2012 roku został odznaczony przez PIBR medalem za zasługi dla samorządu, a w 2014 roku złotą odznaką.

Wiesław Leśniewski

PIBR

Jest Członkiem Komisji ds. etyki Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od roku 1990 związany jest z firmą audytorską Biuro Audytorskie SADREN Sp.z o.o., w której jest wspólnikiem i pełni funkcję wiceprezesa Zarządu.

Był członkiem rady nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. i Zakładów Górniczo_Metalowych w Zębcu S.A.. Był członkiem Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, Członkiem Komisji ds. standardów rewizji finansowej KRBR, Komisji ds. międzynarodowych. Od września 2001 r. jest członekiem Komisji ds. etyki KRBR oraz przedstawicielem PIBR w Grupie roboczej ds. etyki i kompetencji zawodowych Europejskiej Federacji Ekspertów Księgowych (FEE).

Jest współautorem podręcznika do szkolenia obligatoryjnego biegłych rewidentów: ”Kodeks etyki zawodowej – zadania sytuacyjne”, w którym pisał na temat niezależności zawodowej, oraz autorem podręcznika „Etyka biegłego rewidenta w prawie i praktyce”.

Prowadzi wykłady dla biegłych rewidentów. Był autorem prezentacji na temat etyki podczas Dorocznych Konferencji Auditingu w Jachrance, dla Oddziału Warszawskiego KRBR, Oddziału KRBR w Poznaniu, podczas szkolenia zorganizowanego przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego  i Krajowy Sąd Dyscyplinarny w Kórniku oraz dla Komisji Nadzoru Audytowego.

Andrzej S. Nartowski

Ekspert

Jest prawnikiem, publicystą, ekspertem corporate governance. Napisał podręcznik GPW „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. Został Człowiekiem Corporate Governance 2015. Jest emerytowanym (2014) prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Członkiem Honorowym Giełdy. Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” (2000 – 2018).

PROGRAM

Prowadzący konferencję: Tomasz Prusek – publicysta ekonomiczny

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

Krzysztof Burnos – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Henryk Dąbrowski – Przewodniczący Komisji ds. etyki KRBR

W trakcie otwarcia:

 • inauguracja porozumienia „Koalicja na Rzecz Etyki Biznesu”
 • przedstawienie programu i wystąpienie Partnerów „Koalicji na Rzecz Etyki Biznesu”
9:30 - 10:00

PANEL 1

Co jesteśmy sobie winni? O spotkaniu etyki biznesu z etyką zawodową biegłych rewidentów.

10:00 - 11:45

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

„Etyka, etyka w biznesie, etyka zawodowa – czyli jak niepoliczalne tworzy wartość dodaną”

Prof. Tomasz Szlendak (UMK Toruń)

10:00 - 10:30

DYSKUSJA PANELOWA

Prowadząca: Ewa Sowińska  ( Z-ca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów)

Uczestnicy panelu:

 • Olga Petelczyc – IIA Polska
 • Zuzanna Skalska – 360inspiration
 • Dominika Bettman – Prezeska Siemens
 • Przemysław Powalacz – Prezes Geberit AG
 • Wacław Nitka – Komisja Etyki KRBR, Biegły Rewident
 • Tomasz Szlendak – UMK Toruń

Głos Loży Mentorów

10:30 - 11:45

PRZERWA

Zaproszenie na kawę

11:45 - 12:15

PANEL 2

Wartość niezależności – o relacji audytora i interesariuszy.

12:15 - 14:00

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

„Pomiędzy moralnością, standardami i regulacją prawną – o miejscu etyki zawodowej biegłych rewidentów”

Ewa Jakubczyk-Cały (Komisja Etyki KRBR, Biegły Rewident)
Prof. Anna Karmańska (SKwP)

12:15 - 12:45

DYSKUSJA PANELOWA

Prowadzący: Jakub Wojnarowski (Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie).

Uczestnicy panelu:

 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos – Komisja Etyki KRBR, Biegły Rewident PIBR
 • Piotr Kamiński – Konfederacja Pracodawców RP w Polsce
 • Przedstawiciel KNA
 • Michał Masłowski – Wiceprezes Zarządu SII
 • Prof. Krzysztof Jajuga – Prezes Zarządu CFA Society Poland

Głos Loży Mentorów

12:45 - 14:00

PRZERWA

Zaproszenie na lunch

14:00 - 15:00

PANEL 3

Jak „zaksięgować” etyczność?

15:00 - 16:15

DYSKUSJA PANELOWA

Prowadzący:  dr Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych)

Uczestnicy panelu:

 • Ewa Jakubczyk – Cały – Komisja Etyki KRBR, Biegły Rewident
 • Anna Karmańska – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 • Andrzej Nartowski – Ekspert Corporate Governance
 • Marcin Dyl – Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
 • Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich
15:00 - 16:15

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Krzysztof Burnos – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Henryk Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Etyki KRBR

16:15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Zaproszenie na lampkę wina i dyskusję w kuluarach

16:30

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Strefa inspiracji - Warto przeczytać, obejrzeć, poznać!

Materiały po Konferencji

 

PARTNERZY KOALICJI NA RZECZ ETYKI W BIZNESIE

PARTNERZY KONFERENCJI

PARTNERZY MEDIALNI

JAK DOJECHAĆ

autobusem, metrem, samochodem… zobacz tutaj

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Uzupełnij formularz i zobacz wskazówki dojazdu na konferencję.

Uzupełnij formularz z lewej strony aby zobaczyć wskazówki dojazdu.

location-icon

ADRES

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

00-390 Warszawa

Czas: 9:30 do 16:15

email-icon

KONTAKT

e-mai: kalina.ostrowska@pibr.org.pl

telefon: 22 637 30 81-83

fax: 22 637 30 84

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące konferencji, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Na pewno odpowiemy.


WARTOŚĆ ETYKI ZAWODOWEJ BIEGŁEGO REWIDENTA

DLA INTERESARIUSZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
back to top